Säännöt

Constitution of (Vatsatautien tutkimussäätiö) The Gastroenterological Research Foundation

The name of the foundation is Vatsatautien tutkimussäätiö and its domicile is Helsinki.

The objective of the foundation is to support efforts to prevent the damage caused by gastroenterological diseases and to prevent and reduce the incidence of these diseases in Finland, while paying heed also to the significance of nutrition and stimulants in this context.

3§ 

To this end, the foundation will give financial support to gastroenterological research, to the publication of research results, and to research training in the field.

4§ 

The basic capital of the foundation is one hundred thousand (100,000) Finnish marks. The assets of the foundation must be invested in a secure and profitable way.

The foundation has the right to accept contributions and bequests and to increase its possessions in other ways. However, the foundation may not engage in business activities.

5§ 

The foundation shall be managed and represented by a board comprising six trustees and six deputies.

The term of office of the board of trustees shall be three calendar years. However, the term of office of the first board of trustees shall end on 31st December 1987.

The first board of trustees and their personal deputies shall be elected by the board of the Finnish Society of Gastroenterology. After this, the trustees and their personal deputies shall be elected by the board of trustees.

A person who will be 67 years of age or over before the end of the year of the election cannot be elected to the board.

From its members, the board of trustees shall elect a chair and a vice chair.

6§ 
The meetings of the board must be convened not later than 5 days before the meeting by dispatch of a written notice to all trustees. Other notices to the trustees shall be sent in the same manner.

The board of trustees shall meet at the call of the chair or, if the chair is unable to take part, at the call of the vice chair.

The board of trustees shall constitute a quorum when the chair or the vice chair and at least three other trustees are present.

Unless otherwise stipulated in the constitution, decisions shall be made by a simple majority. In the event of a tie, elections shall be decided by lot, but in other matters the chair of the meeting shall have the casting vote.

7§ 

The chair and the vice chair may sign on behalf of the foundation jointly, or one of them may sign jointly with another trustee or person authorised by the board.

8§ 

The trustees may be paid a meeting fee not exceeding the meeting fee paid to members of the supervisory boards of commercial banks. The maximum travel allowance of a trustee may not exceed the amount stipulated in government regulations on first class travel.

9§ 

The board of trustees shall meet at an annual meeting in March or April. The Annual Meeting shall

·     confirm the annual report of the board and the financial statements

·     decide on the budget for the current year

·     determine the meeting fee and the principles for travel allowances

·     elect two auditors, and one deputy auditor for each of these auditors

At least one of the auditors, and/or that person’s deputy auditor, must be an authorised public accountant or a chartered accountant.

10§ 
The accounting period of the foundation shall be one calendar year. The annual report of the board and the financial statements must be submitted to the auditors after the annual meeting.

The auditors must submit their report during the month following the month of the annual meeting.

If necessary, the board shall meet during the month following the month of the auditors' report in order to decide on measures occasioned by the auditors' report.

11§ 
Certified copies of the financial statements and the auditors' report, plus necessary information from the minutes of the annual meeting, must be sent to the Finnish Ministry of Justice by the end of June.

A change in the trustees and persons authorised to sign on behalf of the foundation must be immediately reported to the Registrar of Foundations at the Ministry of Justice.

12§ 
The constitution of the foundation can be amended, if the amendment is supported by no less than 5 trustees. An amendment to the constitution must be confirmed by the Ministry of Justice.

The dissolution of the foundation is subject to the same requirements.

13§ 
If the foundation is dissolved, its funds shall be used to subsidise gastroenterological research.

 

Vatsatautien tutkimussäätiön säännöt

 

1§ 

Säätiön nimi on Vatsatautien tutkimussäätiö ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ 

Säätiön tarkoituksena on tukea pyrkimyksiä gastroenterologisten tautien aiheuttamien haittojen torjumiseksi, näiden tautien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Suomessa samalla huomioiden ravinnon ja nautintoaineiden merkityksen tässä yhteydessä.

3§ 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti gastroenterologista tutkimusta, sen tuloksien tunnetuksi tekemistä ja alan tutkijakoulutusta.

4§ 

Säätiön peruspääoma on satatuhatta (100.000) markkaa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

5§ 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 6 jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Ensimmäisen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy kuitenkin 31.12.1987.

Ensimmäisen hallituksen jäsenet ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valitsee Suomen Gastroenterologian yhdistyksen hallitus. Sen jälkeen suorittaa hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varamiesten valinnan hallitus.

Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka ennen vaalivuoden päättymistä on täyttänyt tai täyttää 67 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6§ 

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään 5 päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

7§ 

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa.

8§ 

Hallituksen jäsenille voidaan kokouksista määrätä palkkio, joka saa olla enintään liikepankkien hallintoneuvostojen jäsenille maksettavan kokouspalkkion suuruinen. Hallituksen jäsenten matkustuskulut voidaan korvata enintään valtion ensimmäisen luokan matkustussäännön mukaan.

9§ 

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuussa tai huhtikuussa. Vuosikokouksessa on 
- vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 
- päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle 
- määrättävä kokouspalkkion suuruus ja matkakustannusten korvausperusteet 
- valittava kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja

10§

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna ja tilinpäätös liitteineen on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille.

Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa vuosikokouksen pitokuukautta seuraavan kuukauden kuluessa.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava tilintarkastuskertomuksen antokuukautta seuraavan kuukauden kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

11§

Oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta sekä tarvittavat tiedot hallituksen vuosikokouksen pöytäkirjasta on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus oikeusministeriön säätiörekisteriin.

12§

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 5 hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava oikeusministeriön vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13§

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat gastroenterologisen tutkimustyön tukemiseen.